[CodeIgniter 3.x] Tìm hiểu Library Database trong CodeIgniter

   Codeigniter 3.x |   03-07-2016 |   726

Trong mỗi ứng dụng Library Database Codeigniter được sử dụng nhiều nhất. Nó trực tiếp làm việc với cơ sở dữ liệu của úng dụng của chúng ta. Viêc sử dụng library database trong codeigniter hoàn toàn không có gì khó.

Để sử dụng library database, chúng ta cần load library đó lên trước cũng giống như bao library trong CI và cấu trúc như sau:

Ví dụ: Load Library Database

Chúng ta có controller Articles (application/controllers/Articles.php) được kết thừa từ class CI_Controller. Để làm được chúng ta cần cấu hình database, nếu bạn chưa hiểu thì xem lại bài về model tại đây

Ok. Tiếp theo chúng ta cần tạo bảng articles như sau :

Câu truy vấn cơ bản

Hàm query() sẽ thực thi câu truy vấn mysql ” SELECT * FROM articles ORDER BY created_at DESC ” và trả về  kết quả 1 đối tượng từ database

Tương úng với câu truy vấn trên chúng ta áp dụng vào vào ví dụ như sau:

Active Record trong Codeigniter

Active record là những phương thức được xây dựng trong lớp Query Builder nhằm rút ngắn câu lệnh để sử dụng dễ dàng hơn.

Những active record thường xuyên sử dụng

Example:

Xem thêm 

[CodeIgniter 3.x] Tìm hiểu Library Database trong CodeIgniter
3.7 (74%) 10 votes
Từ khóa :