[CodeIgniter 3.x] Library Session Trong Codeigniter

   Codeigniter 3.x |   12-06-2016 |   1250

Session là gì ?

– Session được hiểu là khoảng thời gian người sử dụng giao tiếp với 1 ứng dụng. Một session được bắt đầu khi người sử dụng truy cập vào ứng dụng lần đầu tiên, và kết thúc khi người sử dụng thoát khỏi ứng dụng. Mỗi session sẽ có được cấp một định danh (ID) khác nhau và nội dung được lưu trong thư mục thiết lập trong file php.ini (tham số session.save_path).

– Sử dụng Session  cho rất là nhiều công việc như, quản lý phiên làm việc trong các vấn đề thao tác với login, shopping cart ….

Session trong CodeIgniter Framework

  • Trong CI session được thể hiện dưới dạng class và được gọi Sessions Library

Trước khi sử dụng session trong CI trước tiên phải cấu hình  Encryption Key nằm trong application/config/config.php và tìm đến

Ví dụ cấu hình

Load Session Library

  • Để sử dụng được session trong controller chúng ta sử dụng cấu trúc như sau:

Ví dụ: Chúng ta có 1 controller IndexController và 1 action index

Để sử dụng nó chúng ta sẽ dùng phương thức :

Khởi tạo Session :

  • Khởi tạo 1 session

  • Khởi tạo mảng session

  • Để sử dụng 1 session chúng ta sử dụng cấu trúc như sau :

Hoặc:

  • Kiểm tra 1 có tồn tại hay không 1 session ?

Hoặc :

Hủy Session :

  • Để hủy 1 session trong mảng session của úng dụng chúng ta sử dụng cấu trúc gọi như sau :

Hoặc hủy 1 mảng session :

Hủy tất cả session

Khái niệm Flashdata:

  • Flashdata  là một dạng dữ liệu và nó không tồn tại lâu dài, nó chỉ xuất hiện ra một lần và sau đó nó sẽ tự hủy, sử dụng nó trong thực tế như thế nào, nó hay được sử dụng trong các phiên đăng nhập, chẳng hạn như đăng nhập thành công sẽ có thông báo trả về ngay trên trang bạn đang truy cập, và thông báo đó sẽ biến mất nếu chung ta F5 trình duyệt.

Khởi tạo flashdata :

Show flashdata:

Xem thêm Session Library CI

[CodeIgniter 3.x] Library Session Trong Codeigniter
4.38 (87.5%) 8 votes
Từ khóa :