[Laravel 5.x ] Tạo Subfolder Controller

   Laravel tutorials |   20-06-2016 |   1097

Để tạo subfolder controller trong Laravel 5 hoàn toàn đơn giản không có gì phức tạp. Trong bài viết này mình hướng dẫn cách tạo subfolder trong laravel 5  như thế nào ?

Đầu tiên tôi cài đặt mới ứng dụng của mình. Ở ví dụ này tôi sử dụng laravel 5.2 việc cài đặt mới ứng dụng  các bạn xem tại đây:

Bây giờ xây dựng cấu trúc thư mục như sau :

  1. Thêm mới thư mục Admin trong Controllers
  2. Trong thư mục app->Http->Controllers->Admin: chúng ta tạo tiếp 2 controller : DashboardController.php , ArticlesController.php và UsersController.php
  3. Tại thư mục app->Http->Controllers: Tạo 1 controller là HomeController.php (FrontEnd)

Tiến hành tạo controller bằng lệnh Artisan Command

  • Tạo controller trong thư mục Admin bằng cấu trúc lệnh như sau

Trong đó:

+ subfolder : tên thư mục con nằm trong thư mục Controllers

+ tencontroller : Tên controller bạn muốn tạo

Như vậy:

Như vậy chúng ta đã có các controller :

Tiếp theo chúng ta tạo đường dẫn truy cập như sau:

  1. your_application/admin/dashboard
  2. your_application/admin/articles
  3. your_application/admin/users

Như vậy tôi sẽ khai báo trong routes.php và tôi gom nhóm các route này với tiền tố là admin

Nội dung DashboardController :

  • Chạy đường dẫn : your_application/admin/dashboard

Nội dung ArticlesController :

  • Chạy đường dẫn : your_application/admin/articles

Nội dung UsersController :

  • Chạy đường dẫn : your_application/admin/users

Chú ý khai báo namespace trong các controllers, và hình số 1, 2 tôi có viết dư .php

Tìm hiểu namespace tại đây

Chúng các bạn thành công

[Laravel 5.x ] Tạo Subfolder Controller
4.91 (98.18%) 11 votes
Từ khóa : ,