[WordPress] Custom Post Type

Mặc định trong WordPress sẽ cho bạn Page và Post để xuất bản nội dung và hai cái này được gọi là post type. Nếu chúng ta có nhu cầu sử dụng nhiều hơn 2 post type thì làm sao? Ví […]

Xem bài viết

[ WordPress ] WP Query và Loop

Query (truy vấn) là một thuật ngữ hay dùng nhất trong WordPress để chỉ các truy vấn gửi đến cơ sở dữ liệu (database) để lấy thông tin của Post (hoặc Page, hoặc bất cứ một cái gì). Nếu giải […]

Xem bài viết