[WordPress] Custom Post Type

   Wordpress |   12-06-2016 |   586

Mặc định trong WordPress sẽ cho bạn PagePost để xuất bản nội dung và hai cái này được gọi là post type. Nếu chúng ta có nhu cầu sử dụng nhiều hơn 2 post type thì làm sao? Ví dụ làm thêm một post type khác với mục đích đăng sản phẩm, ý kiến khách hàng,  thì bắt buộc chúng ta phải tự tạo một post type tương ứng, và mỗi post type mà do chúng ta tự tạo ra thì được gọi là Custom Post Type.

Tạo Custom Post Type

  • Để tạo custom post type ta có cấu trúc code như sau:

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một hàm riêng để tạo custom post type và cuối cùng này là kích hoạt cái hàm này vào action hook init .

Trong hàm create_custom_post_type() là một hàm register_post_type() để khởi tạo custom post type với các tham số mà ta sẽ khai báo trong biến $args.

Đó là cấu trúc, quan trọng là ta sẽ khai báo những gì trong đó. Bạn có thể xem qua các tham số tại register_post_type – WordPress Codex.

Các tham số thường dùng trong code tạo Custom Post Type

  • Ví dụ chúng ta cần tạo một custom post type sản phẩm thì sẽ có code như sau. đặt đợạn code trong file functions.php ngang hàng index.php trong tên folder theme

Hiển thị nội dung custom post type

Trong thư mục theme tạo single-{slug-post-type}.php

[WordPress] Custom Post Type
4.33 (86.67%) 3 votes
Từ khóa :