[ WordPress] Remove Script & Stylesheet Versions

   Wordpress |   12-06-2016 |   453

Đôi lúc trong bạn view source và nhìn đường dẫn tới các link css và script có các tham số version bạn ko thích hiện thị như thế ?

Trong bài viết này tôi sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để loại bỏ các tham số version từ script và stylesheet enqueued từ wp_enqueue_script  và wp_enqueue_style.

Bạn có thể dán đoạn code dưới đây trong function.php

 

Xem thêm :

script_loader_src(): https://developer.wordpress.org/reference/hooks/script_loader_src/

wp_enqueue_script(): http://codex.wordpress.org/Function_Reference/wp_enqueue_script

wp_enqueue_style():http://codex.wordpress.org/Function_Reference/wp_enqueue_style

Chúc các bạn thành công

[ WordPress] Remove Script & Stylesheet Versions
5 (100%) 1 vote