[ WordPress ] WP Query và Loop

   Wordpress |   12-06-2016 |   535

Query (truy vấn) là một thuật ngữ hay dùng nhất trong WordPress để chỉ các truy vấn gửi đến cơ sở dữ liệu (database) để lấy thông tin của Post (hoặc Page, hoặc bất cứ một cái gì).

Nếu giải thích cặn kẽ về truy vấn thì rất là dài dòng, nhưng trong bài này bạn chỉ tạm hiểu rằng truy vấn là một tập hợp các lệnh SQL gửi đến MySQL Server nhằm lấy dữ liệu của các bài viết trên WordPress.

Vòng lặp tiêu chuẩn wordpress Loop tieu chuan cua WP, hiển thi post dựa trên câu lênh truy vấn URL :

query_posts sửa lại cấu trúc mặc định

 

[ WordPress ] WP Query và Loop
4.67 (93.33%) 6 votes
Từ khóa :